Logo - EPEF

Rejestr Akcjonariuszy

Akcjonariat

O FIRMIE :

Enhanced Property and Equity Fund Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie przy ul. Z. Krasińskiego 2a, NIP: 7010372698, REGON: 146373676

Zarejestrowana  w  Rejestrze  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego

pod  numerem  KRS:  0000438388  przez Sad Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

AKCJONARIAT : 

1. Kapitał Zakładowy :

  • Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł
  • Wysokość kapitału wpłaconego: 100 000 zł

2. Dematerializacja akcji :

  • W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (U. z 2019 r poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 600 387 100 .
  • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

Michał Lityński
Tel. : (+48) 600 387 100
E-mail: michal.litynski@epef.pl
Adres: ul. Z. Krasińskiego 2a, 01-601 Warszawa

  • Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce (link)
  • Data i teść kolejnego wezwania do złożenia (link)

3. Rejestr akcjonariuszy :

  • Uchwała o wyborze pomiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (link)
  • Regulamin Rejestru Akcjonariuszy (link)

4. Walne Zgromadzenia :

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał.