Logo - EPEF

Rejestr Akcjonariuszy

Akcjonariat

O FIRMIE :

Enhanced Property and Equity Fund Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie przy ul. Z. Krasińskiego 2a, NIP: 7010372698, REGON: 146373676

Zarejestrowana  w  Rejestrze  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego

pod  numerem  KRS:  0000438388  przez Sad Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

AKCJONARIAT : 

1. Kapitał Zakładowy :

 • Wysokość kapitału zakładowego: 280 000 zł
 • Wysokość kapitału wpłaconego: 280 000 zł

2. Dematerializacja akcji :

 • Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (U. z 2019 r poz. 1798) najpóźniej do 1.02.2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
 • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 600 387 100 .
 • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

Michał Lityński
Tel. : (+48) 600 387 100
E-mail: michal.litynski@epef.pl
Adres: ul. Z. Krasińskiego 2a, 01-601 Warszawa

 • I wezwanie do złożenia akcji (link)
 • II wezwanie do złożenia akcji (link)
 • III wezwanie do złożenia akcji (link)
 • IV wezwanie do złożenia akcji (link)
 • V wezwanie do złożenia akcji (link)

3. Rejestr akcjonariuszy :

 • Uchwała o wyborze pomiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (link)
 • Regulamin Rejestru Akcjonariuszy (link)

4. Walne Zgromadzenia :

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał.