Logo - EPEF

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką”) przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób spółka Enhanced Property and Equity Fund S.A. (dalej „Spółka” lub „my”) przetwarza Twoje dane osobowe.

Dokument stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych, względem osób fizycznych, których dane osobowe Spółka zbiera, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Zakres informacji wskazanych w Polityce i jej zastosowanie

W niniejszej Polityce zamieściliśmy dla Ciebie informacje, których celem jest w szczególności wyjaśnienie:

 1. kto jest administratorem Twoich danych osobowych;
 2. w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 3. kiedy i dlaczego będziemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom;
 4. jakie prawa Tobie przysługują w związku z tym, że je przetwarzamy.

W dalszej części niniejszej Polityki zamieszczamy informacje dotyczące plików cookies.

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 1. składasz do nas wniosek o udzielenie pożyczki;
 2. kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Spółkę;
 3. odwiedzasz nasz Serwis;
 4. korzystasz z funkcjonalności dostępnych w naszym Serwisie.
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Enhanced Property and Equity Fund S.A. z siedzibą w Warszawie. Nasze dane kontaktowe są następujące:

 • adres siedziby: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa
 • adres email: biuro@epef.pl.

Jednocześnie wyjaśniamy, że administrator danych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu rozpatrzenia i obsługi złożonego przez Ciebie wniosku o pożyczkę, w tym komunikacji z Tobą w tej sprawie (np. za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie), podejmowania czynności mających na celu weryfikację Twojej sytuacji finansowej, przygotowania dla Ciebie indywidualnej propozycji finansowania, wydania wstępnej decyzji o przyznaniu pożyczki, wydania ostatecznej decyzji o przyznaniu pożyczki, a w konsekwencji udostępnienia Twoich danych osobowych spółce powiązanej z naszą Spółką, która udzieli na Twoją rzecz przyznaną pożyczkę i zawrze z Tobą umowę pożyczki – realizacja niniejszego celu przetwarzania wymaga Twojej wyraźnej zgody (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Spółce, związanych z prowadzoną przez nią działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. obowiązków podatkowych, rachunkowych, księgowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w tym: odpowiadania na Twoje zapytania kierowane do Spółki (np. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie), marketingu produktów i usług Spółki, zarządzania relacjami, monitorowania i poprawy jakości usług świadczonych przez Spółkę, ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, dokonywania analiz ekonomicznych i statystycznych, przeciwdziałania nadużyciom, obowiązków raportowych i sprawozdawczych Spółki, a także w celu realizacji innych uzasadnionych celów administracyjnych grupy kapitałowej, do której należy Spółka (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. w innych przypadkach (np. w celu kierowania przez nas do Ciebie informacji handlowych drogą elektroniczną, dotyczących naszych produktów lub usług – newsletter) Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Zakres zbieranych danych osobowych

Spółka zbiera Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie IV. powyżej i odpowiadającym relacji, jaka Cię ze Spółką łączy.
W szczególności Spółka może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, finansowe, dane techniczne (związane z korzystaniem z Serwisu), dane dotyczące prowadzonej z nami komunikacji.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach przedstawionych przez nas powyżej, Spółka może ujawnić Twoje dane osobowe następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 2. podmiotowi powiązanemu ze Spółką w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka, który został przez nas wyznaczony do zawarcia z Tobą umowy pożyczki, w razie pozytywnego rozpatrzenia przez nas Twojego wniosku o pożyczkę i wydania przez nas ostatecznej decyzji o przyznaniu na Twoją rzecz pożyczki;
 3. podmiotom powiązanym ze Spółką w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych, jak również w przypadku realizacji innych prawnie uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych tej grupy;
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki, m.in. dostawcy usług informatycznych, pośrednictwa finansowego, biurom informacji kredytowej, rzeczoznawcom.
 1. Przekazanie Twoich danych osobowych do państw trzecich

Spółka nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy realizacja celów, o których mowa w punkcie IV. powyżej, będzie wymagała zaangażowania przez Spółkę podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazania w punkcie IV. niniejszej Polityki.

W szczególności, w przypadkach, gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez Spółkę celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie wyrażonej zgody.

Twoje dane osobowe będą także przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionych interesów administratora danych, w zakresie określonym przez nas w punkcie IV. powyżej.

 1. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do ich sprostowania lub uzupełniania Twoich danych osobowych, jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane przetwarzane są przez nas niezgodnie z rzeczywistością, w szczególności, jeśli uznasz, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie be wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Jeśli chcesz złożyć wniosek o realizację powyższych praw, możesz to zrobić kontaktując się z nami drogą korespondencyjną lub mailową, korzystając z naszych danych kontaktowych, wskazanych w punkcie III. niniejszej Polityki.

Spółka zobowiązana jest do udzielenia informacji, o które wnioskujesz bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań jest duża, Spółka ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia Twojego wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym Spółka Cię uprzednio poinformuje w terminie miesiąca od otrzymania Twojego wniosku. Maksymalny termin realizacji Twojego wniosku nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku.

Oprócz praw wskazanych powyżej, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez naszą Spółkę Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa w punkcie IV. niniejszej Polityki, w szczególności uniemożliwi rozpatrzenie złożonego przez Ciebie wniosku o pożyczkę lub udzielenie przez nas odpowiedzi na skierowane do nas przez Ciebie zapytania.

 1. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, o których mowa w punkcie IX. powyżej, prosimy o kontakt ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie III. niniejszej Polityki.